BEP.sk
   
     

 

 

 
       
           
 

Advokátska kancelária BLAHA, ERBEN & PARTNERI vznikla 1. júla 1990 ako jedna z prvých po privatizácií advokácie na Slovensku. Pôvodná advokátska kancelária založená JUDr. Antonom BLAHOM a JUDr. Pavlom ERBENOM sa za roky svojej existencie podstatne rozšírila a v súčasnosti patrí medzi najpočetnejšie a advokátske kancelárie v Slovenskej republike od prijatia prvého zákona o súkromnej advokácii na Slovensku.

Advokátska kancelária BLAHA, ERBEN & PARTNERI je slovenskou advokátskou kanceláriou bez závislosti od zahraničného kapitálu.

Advokátsku kanceláriu BLAHA, ERBEN & PARTNERI tvoria kooperujúci advokáti partneri, advokátski koncipienti a kvalifikovaný administratívny personál s dlhoročnou praxou a skúsenosťami v advokácii. Odborná vyspelosť a špecializácia jednotlivých advokátov a advokátskych koncipientov zabezpečuje komplexnú právnu a poradenskú službu domácim i zahraničným klientom, štátnym a samosprávnym orgánom, právnickým aj fyzickým osobám.

Advokátska kancelária BLAHA, ERBEN & PARTNERI bola na základe hodnotenia, skúseností a dobrého mena vybraná medzinárodným spoločenstvom advokátskych kancelári JCA International (www.jca-lawyers.com) ako zástupca Slovenska v tejto organizácii a po siedmich rokoch členstva sa partner JUDr. Pavol Erben stal v roku 2008 predsedom tejto aliancie.

Advokátska kancelária BLAHA, ERBEN & PARTNERI je schopná zabezpečiť prostredníctvom spolupracujúcich kancelárií v rámci JCA International rýchlu a účinnú právnu pomoc v celej Európe, Rusku, ako aj v Turecku a USA.

Advokátska kancelária BLAHA, ERBEN & PARTNERI nemá vzhľadom na počet advokátov a odborníkov žiadne problémy vytvoriť team na vedenie a spracovanie celého podnikateľského projektu a to aj z dôvodov prepojenosti na renomované kancelárie patentových zástupcov, daňových poradcov a audítorov, ako aj notárske a exekútorské úrady, na celom území Slovenskej republiky. Taktiež úzko spolupracuje so znaleckými organizáciami na oceňovaní spoločnosti alebo časti spoločnosti, oceňovaní hnuteľného a nehnuteľného majetku.

Advokátska kancelária BLAHA, ERBEN & PARTNERI je schopná pripraviť pre klienta faktoring prípadne spoluprácu so spoločnosťami zabezpečujúcimi poistenie subjektu.

Advokátska kancelária BLAHA, ERBEN & PARTNERI sa v plnej miere riadi medzinárodným právom, rešpektuje a dodržiava tradície európskej právnej kultúry.

Advokátska kancelária BLAHA, ERBEN & PARTNERI je vzhľadom na hore uvedené schopná zabezpečiť plný podnikateľský servis klientom – podnikateľom ako aj promptne riešiť všetky problémy, zaťažujúce klientov – fyzické osoby.

Advokátska kancelária BLAHA, ERBEN & PARTNERI má uzavreté poistné zmluvy o zodpovednosti za škody vzniknuté pri výkone advokácie v zmysle zákona spoločne na čiastku (120 000 000,-Sk = cca 4 mil EUR).

Advokátska kancelária BLAHA, ERBEN & PARTNERI sa zameriava najmä na zakladanie obchodných spoločností a právnu službu pri ich činnosti, na obchodné a daňové právo, problematiku privatizácie a medzinárodné obchodné právo. Okrem týchto špecifických služieb poskytuje právnu pomoc aj v oblasti občianskeho, pracovného, rodinného a trestného práva. Počas svojej dlhoročnej činnosti advokátska kancelária realizovala právne služby pre významné projekty v oblasti energetiky, bankovníctva, veľkoobchodu, stavebníctva a zahraničných investícií v SR. Aplikuje aj predpisy dedičského, zmenkového, daňového, colného a pracovného práva.

Advokátska kancelária BLAHA, ERBEN & PARTNERI zastupuje klientelu, ktorú tvoria významné slovenské podnikateľské subjekty, jednotlivci, nadnárodné obchodné spoločnosti z Európy, USA ako aj Ďalekého Východu.

Svojej klientele zabezpečuje advokátska kancelária BLAHA, ERBEN & PARTNERI individuálny prístup v závislosti od potrieb klienta, pričom počet našich partnerov a zamestnancov umožňuje kumulovať počet právnikov pracujúcich na prípade, resp. poradenstve v závislosti od požiadaviek klienta, alebo okolností.

Advokátska kancelária BLAHA, ERBEN & PARTNERI poskytuje poradenstvo v slovenskom, českom, ruskom, anglickom, nemeckom a francúzskom jazyku,

Advokátska kancelária BLAHA, ERBEN & PARTNERI disponuje prostredníctvom svojho partnera Mgr. Karola HAŤAPKU aj oprávnením vykonávať funkciu správcu konkurznej podstaty.

Advokátska kancelária BLAHA, ERBEN & PARTNERI poskytuje právnu službu za odmenu, ktorá vychádza zo vzájomne výhodnej dohody a zodpovedá obvyklému štandardu podľa obtiažnosti a charakteru požadovaných úkonov.

JCA  

Novinky

4.5.2009
Spustenie novej verzie webu www.bep.sk